thuiszorg op maat met persoonlijke aandacht zodat u thuis kunt blijven wonen

Ouder echtpaar
Thuiszorg
Persoonlijk contact

Privacybeleid

U Staat Centraal neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat eist. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel. Tevens kunt u in deze verklaring lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U Staat Centraal BV, gevestigd aan Rouboslaan 30, te 2252 TR Voorschoten, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58372369, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

www.u-staat-centraal.nl
Rouboslaan 30
2252 TR Voorschoten
071-5622290 / [email protected]

Mw. S. Hollander is de Functionaris Gegevensbescherming van U Staat Centraal. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

U Staat Centraal verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u gebruik maakt van onze diensten en u deze aan ons heeft verstrekt t.b.v. het organiseren van thuiszorg.

U Staat Centraal BV verwerkt de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Indien gewaarborgde hulp aanwezig dan ook diens bovenvermelde gegevens
 • Verzekering en verzekeringsnummer
 • Indicatiegegevens
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Sociale situatie, woonsituatie, huisdieren, roken
 • Gegevens t.b.v. afhandelen van uw betaling
 • Contactgegevens van partner/mantelzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger
 • Contactgegevens van apotheek/huisarts/specialist/casemanager/huisartsenpost
 • Contactgegevens van andere betrokken zorginstellingen

Grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst
maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
die op de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker rust.
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een
ander natuurlijke persoon te beschermen.

Doel waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

 • Voor het opstellen van de Overeenkomst van Opdracht met uw freelance zorgverlener(s)
 • Voor het informeren van uw freelance zorgverlener(s)
 • Voor het verwerken van uw zorgadministratie
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

U Staat Centraal verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

U Staat Centraal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van U Staat Centraal tussen zit.

U Staat Centraal gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen

 • Verwerkingsprogramma t.b.v. verwerken van uw persoonsgegevens en documenten, anamnese, zorgplan, overeenkomsten, zorgplanning, accorderen en factureren; beveiligd met een persoonlijke inlog
 • Een online omgeving waarop cliënten en haar/zijn freelancezorgverleners met elkaar kunnen communiceren; beveiligd met een persoonlijke inlog
 • Mailsysteem (Outlook) en andere Office programma’s, zoals Word en Excel
 • WhatsApp, zonder enige vorm van identificeerbare persoonsgebonden informatie 
 • Een boekhoudsysteem; beveiligd met een persoonlijke inlog

Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen

U Staat Centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via [email protected]

U Staat Centraal heeft de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 • Alle online systemen zijn beveiligd met een persoonlijke inlog en 2 Factor Authenticatie
 • Zowel systeem op kantoor als de online diensten worden beveiligd met een firewall
 • De werkplekken op kantoor zijn beveiligd met BitDefender antivirus
 • De e-mail loopt via Office 365 met uitgebreide beveiliging. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://products.office.com/nl-nl/business/office-365-trust-center-security
 • Online diensten draaien op up-to-date webservers Ongewenste mail (phishingmails, virussen, e.d.) wordt tegengehouden door een state-of-the-art spamfilter
 • Een SSL certificaat met uitgebreide beveiliging garandeert een veilige verbinding tussen website en eindgebruiker

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

U Staat Centraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, echter met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen. Concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens 2 jaar en 3 maanden bewaren gerekend vanaf het moment van beëindiging van de dienstverlening. Bedrijfsmatige documenten hebben een bewaartermijn van 7 jaar voortkomend uit het Belastingrecht.

Delen van persoonsgegevens met derden

U Staat Centraal verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een erkende certificerende instelling mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen. Indien het corrigeren en/of verwijderen gegevens over uw gezondheid betreft, mag dit niet leiden tot incomplete informatie. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U Staat Centraal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U Staat Centraal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Privacyverklaring

Hier vindt u de meest recente versie van deze Privacyverklaring. Een papieren versie sturen wij u op verzoek toe.

Heeft u vragen over deze Privacyverklaring? Neemt u dan contact op met U Staat Centraal

E-book aanvragen

Vraag via onderstaand formulier ons e-book over persoonsgebonden budget en thuiszorg op maat aan.

U ontvangt het e-book per mail.